Informatie

Empauwer AT 7-10 jaar (autisme)

Empauwer AT 7-10 jaar (autisme)

Wat?

De Empauwer AT gaat uit van een therapeutisch proces en is dus geen training. Dit houdt in dat de kinderen zelf gaan bedenken hoe ze bepaalde problemen kunnen oplossen in plaats van dat ze het aangeleerd krijgen d.m.v. stappenplannen. Het voordeel hiervan is, dat het zelfstandig probleemoplossend vermogen van het kind wordt vergroot.

Wat de Empauwer AT uniek maakt is dat alle kinderen gediagnosticeerd zijn met een autismespectrumstoornis. In de groepstherapeutisch setting vinden zij herkenning en erkenning voor hun ASS problematiek waardoor zij steviger in hun schoenen komen te staan en in een veilige setting ervaringen kunnen uitwisselen met leeftijdgenootjes met een autismespectrumstoornis. Doordat het gevoel van veiligheid en vertrouwen wordt versterkt, kunnen de kinderen ook in andere situaties meer van zichzelf laten zien en zichzelf adequater positioneren ten opzichte van anderen in verschillende situaties.

Door situaties met elkaar te bespreken en te oefenen en zo te ervaren wat er gebeurt als je een probleem op een bepaalde manier oplost, gaan de kinderen ervaren en voelen wat een handige manier is. Verschillende mogelijkheden om een probleem aan te pakken worden geïllustreerd door middel van drie dieren.

De kinderen kunnen elkaar goed helpen, omdat elk kind de situatie waarschijnlijk anders zal aanpakken en zo kunnen ze tips aan elkaar geven. Buiten de groep maken de kinderen ook oefeningen, deze krijgen ze op werkbladen mee in hun map. Zo krijgt u ook meer een idee van wat er besproken is tijdens de bijeenkomst. Aan het eind krijgen de kinderen daarnaast individueel een korte boodschap mee van wat ze hebben laten zien (in positieve zin!).

Hoe?

Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van drie dieren, namelijk de leeuw, muis en de pauw. Deze dieren staan symbool voor hoe iemand zich kan opstellen in een sociale situatie. De leeuw staat daarbij voor een agressieve houding, de muis voor een teruggetrokken houding en de pauw voor een adequate en open houding. De pauw is ons rolmodel, omdat die stevig in zijn schoenen staat en trots is op zichzelf! Door middel van de dieren wordt geleerd deze power ook zelf in te zetten. Je vindt de kracht in jezelf, oftewel: jouw eigen empauwer.

In de eerste bijeenkomst zullen de kinderen kennis maken met de dieren. Belangrijk voor u als ouders is om deze dieren te betrekken bij de gesprekken thuis. De dieren maken het namelijk voor de kinderen heel inzichtelijk hoe ze zich kunnen opstellen en wat gewenst gedrag nu eigenlijk is! Gedurende de ouderbijeenkomst zullen wij jullie de gewenste aanpak toelichten.

Wat wordt van u als ouders verwacht?

Tijdens de bijeenkomsten wordt gefocust op de eigen ervaringen van de kinderen en hun probleemoplossend vermogen, daarom is er geen vaste invulling van elke bijeenkomst. Elke bijeenkomst heeft wel zijn eigen thema, die u kunt terugvinden in de map van uw kind.

Van u als ouders verwachten wij dat u op de hoogte bent van elk thema, zodat dit ook thuis kan worden besproken gedurende de week. Dit kan goed door middel van het ‘dag afsluiten’: elke avond kiest u een vast moment om samen met uw kind te bespreken wat er die dag goed en minder goed is gegaan. Deze dagafsluiters komen in de map te staan, zodat de situaties ook tijdens de bijeenkomsten weer terug kunnen komen.

Zo krijgen we een optimale samenwerking tussen de bijeenkomsten op de praktijk en de thuissituatie. Gedurende de ouderbijeenkomst zullen de therapeuten jullie op de hoogte stellen van de thema’s en zullen zij toelichten hoe een dagafsluiter in z’n werk gaat.

Evaluatie?

Rond de zevende bijeenkomst wordt de voortgang geëvalueerd per kind. U ontvangt in de map van uw kind een verslag waarin wordt ingegaan op de doelen. Na het afronden van de Empauwer bijeenkomsten worden u en uw kind uitgenodigd voor een individueel gesprekje om te bespreken hoe het is gegaan, en wat jullie kunnen meenemen voor de komende tijd.

Wanneer?

Er zijn in totaal 13 bijeenkomsten van 1.5 uur, die wekelijks plaatsvinden. Ouders/verzorgers worden betrokken bij de therapie. Informeer bij de betreffende praktijk wanneer nieuwe Empauwer groepen starten en of uw kind ervoor in aanmerking komt.